இல்லறத்தை இறையறமாக

இல்லறத்தை இறையறமாக கொள்ளல் வேண்டும். தாம்பத்யத்தில் இரு உடல்கள் இணைவதாக எண்ணுதலே மாயை. ஆண் உடலில் பெண்ணாக உள்ள இறைவியும் பெண் உடலில் ஆணாக உள்ள இறைவனும் தான்படைத்த உடல்களை கொண்டு உணர்ச்சி வாயிலாக சங்கமிக்கும் புனிதம் தான் இல்லறம்.

எதோ இரு உடல்கள் இணைவதாக நினைத்தாலே அது வினையாகிறது. உடல் என்பது உயிரால் இயக்கப்படும் ஒரு கருவி அவ்வளவே. இப்படி இரு உயிர்கள் சங்கமிக்கும் இறை தன்மையினை உணர்ந்தாலே இல்லறம், வினைகள் நீங்கி இறையறம் எனும் உயிரறம் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *