ஓம் : அ+ உ+ ம = ஓம் (அ உ ம)

“ஓம் – அ+ உ+ ம – ஓம் (அ உ ம) “
கடவுள் என்ற வார்த்தை உயிரை குறிக்கிறது. சரீரம், மனம், ஞானம் இவைகளை கடந்து உள் நிற்கும் ஒரே பரம்பொருள்தான் உயிர்.கடவுள் என்றால் உயிர்தான்.உயிர் ஒன்றே.

உயிர் என்ற ஒரே நூலில் கோர்க்கப்பட்ட மணிகள் தான் பலவாறாக தோன்றும் படைப்புகள், சரீரங்கள். உயிரே கடவுள்.கடவுள் யார் என ஆராயும் முன், கடவுள் என்ற வார்த்தையினை ஆராய்க… கடவுள் என்று யாரும் இல்லை. சரீரம் உயிரின் ஆட்சியில் தான் இருக்கிறது.உடலில் உயிர் உணர்ச்சியாகவே இருக்கிறது.

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவு மஹேஸ்வரஹா
குரு சாட்ச்சாத் பர பிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா

இந்த குரு மந்திரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது?

பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என யாரையும் கடவுள் என கூறவில்லை?
பிரம்மா, விஷ்ணு, மகாஷ்வரன் யாவரும் குருமார்களே ஆக ஒவ்வொருவருக்கும் சாட்ச்சாத் தன்னுள் உறைந்து கிடக்கும் பர பிரம்மம் எனும் உயிரே குருவாகும்.

கடவுள் எனும் சொல் உயிருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சரீரம் கடந்து மனம் கடந்து உள்ளொளியாய் ஒளிந்துகிடக்கும் கடந்து உ்ள் நிற்கும் கடவுள் உயிர் மட்டுமே. அஹம் பிரம்மாஸ்மி சீவனே சிவம் உயிரே கடவுள் !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *