நர்த்தனம்

ஐந்து தலை நாகத்தின் தலை மீது நர்த்தனம் ஆடும் கிருஷ்ண பகவான் குருவாக நமக்கு என்ன உபதேசம் செய்கிறார்?  தெரியுமா.?

ஐம்புலனையும் அடக்கி கவனத்தை மூலாதாரம் எனும் வால் நுனியில் பொருத்தி உயிர் தியானம் செய்திடில் காலன் எனும் எமனை வெல்லும் வல்லமை பெறுவாய்.

தெரிந்து கொள்வோம் உயிர்கலை. நாடுவோம் சம்மதம் உயிராலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *