உயிர் ஒன்றே கடவுள் எனும் உண்மையினை உலகம் ஏற்பதேப்போ?

படைத்தவனை மறந்து படைப்புகளையும் பாராங்கல்லையும் கடவுளாய் காணும் நிலை மாறுவதெப்போ? கடவுள் எனும் வார்த்தையிலே அர்த்தம் உள்ளது. சரீரம் மனம் கடந்து சூக்குமமாய் இருக்கும் ஒரே உயிர்

Read more