சம்மதம் உயிராலயத்தின் உயிர் தியானத்தின் பலன்கள் என்ன?

இதுவரை உலகம் அறிந்திராத அகத்தியன் தலைமையில் பல் நூறாண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட பூரண பொக்கிஷம் எனும் புனித உயிர்வேதம் போகநாத சித்தர் பெருமானால் புவி மக்களுக்கு அருளப்பட்டது.

Read more
Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
Chat with us !