அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல

அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல பிண்டம்: நம் உடலில் இதயத்தில் இருந்து புறப்பட்ட குருதி உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பாய்ந்து ஜீவிதத்துக்கான உயிர் சக்தியை அளித்து,

Read more

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறந்த காலையின் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி

Read more

உடலிலே உள்ள மாபெரும் பொக்கிஷ குவியல்

உயிருடன் வாழும் காலத்தே, உயிருடன் கலந்து ஜனிக்க தெரியாத வாழா வெட்டிகளுக்கு, மரணம் என்பது இயல்பான ஒன்று தான். முக்தி என்பது, உயிரை உணராத வரை சாத்தியம்

Read more