அபான முத்திரை

அபான முத்திரை இந்த முத்திரையில் நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம் என்ற மூன்று சக்திகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன செய்முறை : மோதிர விரல், நடுவிரல் இரண்டையும் மடக்கி கட்டை

Read more