இதய முத்திரை

இதய முத்திரை இதயத்தைப் பாதுகாக்க, ஒப்பில்லாத மருந்து முத்திரை வடிவில் நம் கைவிரல்களிலேயே உள்ளது. இந்த முத்திரைக்கு ‘ம்ருத்யூசஞ்சீவி’ எனப் பெயர்.  ‘ம்ருத்யூ’ என்றால் மரணம். ‘சஞ்சீவி’

Read more