உதான முத்திரை

உதான முத்திரை   உதானம் என்றால் மேலே நோக்குதல் என்று அர்த்தம். செய்முறை : கட்டை விரல் நுனியுடன் ஆள்காட்டி விரல் நுனியைச் சேர்த்துவைக்க வேண்டும். நடுவிரல்

Read more