மோட்சம்

உயிர் தியானம் என்பது மனதை உறங்க வைத்துவிட்டு அறிவை செயல்படுத்தல்தான், அப்படி மனம் உறங்கும்போது அறிவு உயிரை தொடர்பு கொள்கிறது, உயிர் தியானத்தால் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஒவ்வொன்றாக

Read more

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா? நமக்கு கிடையாதா? நமக்கும் உண்டு… மெய் பொருளை ஞானத்தால் உணர்ந்த அனைவருக்கும் ஞான பழம் உண்டு. அறிவனும் பிஞ்சு ஞானமெனும் காயாகி

Read more

முக்த்திக்கான எளிய வழி:

முக்த்திக்கான எளிய வழி: சரீர நிலைக்கும் உயிர் நிலைக்கும் இடைப்பட்டது கவனம் தான்.கவனம் சரீரத்தில் இருப்பதை விடுத்து உயிரில் நிலைக்க செய்வதே உயர்ந்த உயிர் நிலை உயிர்கலை

Read more

மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது

மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து அணுக்களிலும் உள்ள ப்ரோடான் என்பதே அறிவு (அகாரம்), நியூட்ரான் என்பதே உயிர் (உகாரம்) எலெக்ட்ரான் என்பதே

Read more

சம்மதம் உயிராலயத்தின் உயிர் தியானத்தின் பலன்கள் என்ன?

இதுவரை உலகம் அறிந்திராத அகத்தியன் தலைமையில் பல் நூறாண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட பூரண பொக்கிஷம் எனும் புனித உயிர்வேதம் போகநாத சித்தர் பெருமானால் புவி மக்களுக்கு அருளப்பட்டது.

Read more
Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
Chat with us !