சுவாசகோச முத்திரை

சுவாசகோச முத்திரை ஆஸ்துமாவை குணமாக்கும் சுவாசகோச முத்திரை செய்முறை :  முதல் நிலை பெருவிரலில் உள்ள அடி ரேகை, நடு ரேகை மற்றும் நுனியைக் கவனிக்க வேண்டும்.

Read more