சூன்ய ஆகாய முத்திரை (சூரிய முத்திரை)

சூன்ய-ஆகாய முத்திரை (சூரிய முத்திரை) உடலில் நிலம் (மண்) எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும். உடலில் நெருப்பை அதிகப்படுத்தும் இந்த முத்திரைக்கு ‘சூரிய முத்திரை’ செய்முறை

Read more