சூரிய நமஸ்காரம்

சூரிய நமஸ்காரம்   குழந்தைகளே, யோகாவில் முதல் நிலை என்ன தெரியுமா? சூரிய நமஸ்காரம். உடலை வளைத்துச் செய்யும் யோகாசனத்தையும் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தும் பிராணாயாமத்தையும் ஒருங்கிணைத்துச் செய்வதுதான்

Read more

ஆஸ்த்துமாவிற்கான பயிற்சி

வஜ்ராசனம் வஜ்ராசனம் என்பது குதிகால்களின் மேல் அமர்வது. வலது கால் பெருவிரலை இடது கால் பெருவிரலின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குதிகால்களை முடிந்த அளவு விலக்கி

Read more