ஆஸ்த்துமாவிற்கான பயிற்சி

வஜ்ராசனம் வஜ்ராசனம் என்பது குதிகால்களின் மேல் அமர்வது. வலது கால் பெருவிரலை இடது கால் பெருவிரலின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குதிகால்களை முடிந்த அளவு விலக்கி

Read more

தடாசனம்

உயரமாக வளர மற்றும் குதிகால் வலியை போக்கும் தடாசனம் தடாசனம் அடிப்படை ஆரம்ப ஆசனம். நின்று கொண்டு செய்ய வேண்டிய ஆசனம். “தடா” என்றால் மலை குன்று போல் 

Read more