தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை

தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை இந்த முத்திரை சுவாச கொள்ளளவை அதிகப்படுத்துவதால் தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முத்திரை செய்முறையை பார்க்கலாம். பெயர் விளக்கம் :

Read more