பச்சிமோத்தாசனம்

பச்சிமோத்தாசனம் இவ்வாசனத்த்தின் இறுதி நிலை பறவையின் முகம் போல அமைந்திருப்பதால் இப்பெயர் வழங்கலாயிற்று . செய்முறை: 1.விரிப்பில் இருக்கால்களையும் நீட்டி உட்கார வேண்டும். 2.கைகளை மேலே கொண்டு வரவும் உள்ளங்கைகள்

Read more