சூரிய நமஸ்காரம்

சூரிய நமஸ்காரம்   குழந்தைகளே, யோகாவில் முதல் நிலை என்ன தெரியுமா? சூரிய நமஸ்காரம். உடலை வளைத்துச் செய்யும் யோகாசனத்தையும் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தும் பிராணாயாமத்தையும் ஒருங்கிணைத்துச் செய்வதுதான்

Read more