மகாஷீர்ஸ் முத்திரை

மகாஷீர்ஸ் முத்திரை சைனஸ் பிரச்சனையை குணமாக்கும் மகாஷீர்ஸ் முத்திரை செய்முறை : பெருவிரலின் நுனிப்பகுதியால் ஆட்காட்டி விரலின் நுனிப்பகுதியையும் நடுவிரலின் நுனிப்பகுதியையும் மெதுவாக தொட வேண்டும். சுண்டுவிரல்

Read more