மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பொது அறிகுறிகள்

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பொது அறிகுறிகள்: பெரியவர்கள்: 1. தெளிவற்றச் சிந்தனை 2. நீடித்திருக்கும் கவலை அல்லது எரிச்சல் 3. மாறிவரும் அதிக மகிழ்ச்சி / அதிக கவலை

Read more