ஆஸ்த்துமாவிற்கான பயிற்சி

வஜ்ராசனம் வஜ்ராசனம் என்பது குதிகால்களின் மேல் அமர்வது. வலது கால் பெருவிரலை இடது கால் பெருவிரலின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குதிகால்களை முடிந்த அளவு விலக்கி

Read more

வஜ்ராசனம்

வஜ்ராசனம் ‘வஜ்ரம்’ என்றால் வைரம். இந்த ஆசனத்தைச் செய்தால், வைரம் போன்ற உறுதிகொண்ட உடலும் உள்ளமும் கிடைக்கும். ஆகையால் இந்த ஆசனத்திற்கு இந்தப் பெயர். தவிர, நமது

Read more