வியான முத்திரை

வியான முத்திரை சோர்வை கட்டுப்படுத்தும் வியான முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரல் இரண்டும் கட்டைவிரல் நுனியை தொட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கஙள

Read more