ஆக்கினை முத்திரை

ஆக்கினை முத்திரை (ஹாக்கினி முத்திரை) வலது மூளை இடது மூளை இரண்டையும் தூண்டிவிட்டு, ஒரே நேரத்தில் அவற்றை இணைந்து இயங்க வைக்கும் ஒரு எளிய தந்திர யோக

Read more